Bunny Garden
4.5
香港中環士丹利街11號23樓
6601 4778

客戶評語

Joey19882002
4
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2015.12.18
我影prewedding之前喺呢到整咗個絲花花球,雖然價錢喺貴咗啲,同鮮花價錢差唔多,但個效果好真,啲花真到當日嘅攝影師、MUA都覺得好像真!可能因為佢紮得靚,質素又好,所以好多人都覺得喺真花。 我喺Facebook搵到有啲photographer嘅reference提到佢哋,見佢哋啲花特別靚,所...
我影 prewedding之前喺呢到整咗個絲花花球,雖然價錢喺貴咗啲,同鮮花價錢差唔多,但個效果好真,啲花真到當日嘅攝影師、MUA都覺得好像真!可能因為佢紮得靚,質素又好,所以好多人都覺得喺真花。 我喺Facebook搵到有啲photographer嘅reference提到佢哋,見佢哋啲花特別靚,所以就諗住幫襯佢哋。佢哋淨喺賣絲花,冇真花,因為見到好靚,所以就即刻落咗訂。 我覺得鮮花只可以用一次好唔抵,我寧願早少少整絲花球,用完prewedding、bigday之後仲可以擺喺屋企做裝飾,加上佢哋嘅花咁真,所以我都好滿意!