Joseph Photo
4.4
香港北角書局街23號美輪大廈2樓
2566 4020/ 8101 1312

客戶評語

kami0718
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2018.12.05
我覺得佢哋好細心同埋詳細,而且對於流程安排都好有專業意見! 主觀啲嚟睇我好鍾意佢哋嘅拍攝手法,好個人化同時團隊亦都好專業~~...

我覺得佢哋好細心同埋詳細,而且對於流程安排都好有專業意見!

主觀啲嚟睇我好鍾意佢哋嘅拍攝手法,好個人化同時團隊亦都好專業~~